Послуги

Аудит бухгалтерського і податкового обліку

Аудиторські послуги
 • АУДИТ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  Мета: комплексний або тематичний аналіз напрямків господарської діяльності підприємства, визначення шляхів вдосконалення фінансової діяльності підприємства, визначення шляхів вдосконалення фінансової дисципліни та організація прозорості бухгалтерської інформації згідно головної стратегії і мети дослідження підприємства.

  Результат та очікуваний ефект: оптимізація податкового навантаження, вдосконалення управлінського обліку і аналізу; формування показників ефекту в досягненні стратегії підприємства; налаштування контролюючих систем для підтримки прозорості та своєчасності отримання фінансової інформації. Формування автоматизхованої внутрішньої статистики. Встановлення нормативно-правовоих підстав стосовно співпраці за існуючими державними програмами, які відповідають головній меті та стратегії підприємства.

 • АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ,  ВСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ ТА ОПОДАТКОВУВАННЯ, У Т.Ч. ПАТ, ПРАТ, ЕМІТЕНТІВ ОБЛІГАЦІЙ, ФІНАНСОВИХ КОМПАНІЙ (СК, КУ, ІНШІ СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ)

  Мета: дослідження стосовно достовірності фінансової інформації, представленої у річній фінансовій звітності та визначення передумов подальшої безперервної діяльності.

  Результат та очікуваний ефект: аудиторський звіт для емітентів цінних паперів та фінансових установ являється загальнодоступною інформацією. Висновок незалежних аудиторів можуть дати підстави для залучення додаткових коштів від потенційних інвесторів, визначення довіри до нових стратегічних партнерів, провести аналіз в галузі, конкурентний що може призвести до корегувань головної мети і стратегії підприємства.

 • АУДИТ ПРИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ, ЛІКВІДАЦІЇ, БАНКРУТСТВІ ПІДПРИЄМСТВ - ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ДІЙСНОЇ ЧИСТОЇ ВАРТОСТІ АКТИВІВ ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА (ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЛІКВІДАЦІЙНОГО БАЛАНСУ)

  Мета: проведення фундаментальних досліджень щодо визначення впевненості стосовно критичного передбанкрутного стану підприємства та діагностика шляхів щодо реанімування господарської діяльності.

  Результат та очікуваний ефект:  аудиторський висновок щодо фінансового стану підприємства на дату аналізу, який визначає також причини банкрутства: доведення до банкрутства, фіктивне чи приховане банкрутство. Та визначення шляхів реанімування підприємства або ж формування алгоритму ліквідації. Розробка плану санації та контроль за його впровадженням. Пошук потенційних інвесторів.

 • АУДИТ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПАРТНЕРІВ І КЛІЄНТІВ - ДЛЯ БАНКІВ ПРИ ВИДАЧІ КРЕДИТІВ, ДЛЯ ВСІХ ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ БАЖАЮТЬ ПЕРЕКОНАТИСЯ В «НАДІЙНОСТІ» СВОГО ПОТЕНЦІЙНОГО ПАРТНЕРА

  Мета: на основі загально доступної фінансової інформації. Формування думки стосовно фінансового стану та платоспроможності партнерів підприємства, визначення їх рівня платоспроможності та фінансової стійкості.

  Результат та очікуваний ефект:   звіт незалежного аудитора щодо фінансової стійкості і платоспроможності партнерів підприємства. Очікуваний прогноз погашення дебіторської, кредиторської заборгованості. Розробка система дисконтування та розстрочки платежів.

 •   АУДИТ ПОВНОТИ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ (ПАТ, ПРАТ, ІНШІ ЕМІТЕНТИ, ФІН. УСТАНОВИ, ІНШІ)

  Мета: встановити достовірність  повноти і своєчасності формування статутного капіталу підприємства згідно нормативно – правових вимог України.

  Результат: аудиторський висновок щодо повноти і своєчасності формування статутного капіталу підприємства згідно нормативно – правових вимог України. 

 • ПОТОЧНИЙ АУДИТ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. КОНСУЛЬТАЦІЙНА ПІДТРИМКА, ПИСЬМОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Й КОНСУЛЬТАЦІЇ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ.

  Мета: надання  професійних консультацій суб’єктам господарювання з питань організації обліку, внутрішнього контролю та податкового навантаження; економічні обґрунтування в судових справах.

  Результат та очікуваний ефект:  аудиторські висновки спеціалізованого призначення, письмові та усні консультації, висновок судового експерта, тощо. Поточний аудит дає підприємству додаткові гарантії уникнення фінансових ризиків пов’язаних з постійними змінами податкового законодавства, правових відносин між підприємствами, формуванням резервів та уникненням інфляційних втрат. 

 

 • АУДИТ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИХ, ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ СИТУАЦІЙ - З НАДАННЯМ АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ (ПІДТВЕРДЖЕННЯ НЕСТАЧІ, ВИТРАТ НА ПРОВЕДЕНІ ПОЛІПШЕННЯ ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ)

  Мета: дослідження первинних документів для встановлення фактів нестач, втрати економічної вигоди, витрат на проведені поліпшення об’єктів комунальної власності, тощо.

  Результат та очікуваний ефект: аудиторський висновок, який можна використовувати як аргументований доказ в суді для вирішення господарських конфліктів. 

 

 • ІНШІ ПОСЛУГИ З ДОМОВЛЕНОСТІ ІЗ ЗАМОВНИКОМ

 • ПІДГОТОВКА ЗВІТНОСТІ ЕМІТЕНТІВ (РЕГУЛЯРНА, АДМІНІСТРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ) - КОМПЛЕКС ПОСЛУГ

 • АУДИТ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ. ОРГАНІЗАЦІЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
 
Бухгалтерські послуги
 •   Організація та ведення (на абонентній основі) бухгалтерського й податкового обліку підприємств. (всі форми власності й оподаткування в Україні ).
 •   Розробка індивідуальних схем оптимізації оподаткування в рамках чинного законодавства.
 •   Відновлення й поновлення бухгалтерського й податкового обліку підприємств.
 •   Налаштування бухгалтерії  під умови бізнесу;
 •   Контроль за веденням бухгалтерського й податкового обліку:  поточні консультації;  аналіз правильності ведення поточного обліку;  аналіз правильності підготовки поточної звітності.
 •   Підготовка й подача звітності підприємств, які тимчасово не здійснюють господарської діяльність. (Всі форми власності й оподаткування)
 •   Підбор кадрів для ведення бухгалтерського обліку підприємств
 •   Консультації  з питань бухгалтерського та податкового обліку
 
Юридичні послуги
 •   Реєстрація, перереєстрація, реструктуризація й реорганізація підприємств всіх форм власності (ПАТ / ПрАТ; ТОВ / ДП;  громадська організація;  інші форми організації).
 •   Формуванні документів згідно  Закону України «Про акціонерні товариства».
 •   Внесення й реєстрація змін у статутні документи.
 

Судова економічна експертиза

Проводимо судово-економічні експертизи із складанням експертного висновку за такими напрямками: 
 
 • Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності; 
 • Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій. 
 
Судовий експерт (на відміну від фахівця без кваліфікації судового експерта) несе кримінальну (а не тільки адміністративну  відповідальність) за надання недостовірного висновку (ст. 384, 385 Кримінального Кодексу України), що, зрозуміло, підвищує ступінь довіри до такого учасника судового процесу.
 
Судово-економічні експертизи проводяться за попередньою ухвалою суду.
 
Запрошуємо до співпраці 
 
 
 
 
Перелік питань які можуть бути винесені на дослідження судового експерта, відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.01.1998  № 53/5 (зі змінами та доповненнями).
 
1. Експертиза документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
 
1.1. Основними завданнями експертизи документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності є:
 • визначення документальної обґрунтованості розміру нестачі або надлишків товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, періоду і місця їх утворення;
 • визначення документальної обґрунтованості оформлення операцій з одержання, зберігання, виготовлення, реалізації товарно-матеріальних цінностей, у тому числі грошових, основних засобів, надання послуг;
 • визначення документальної обґрунтованості відображення в обліку грошових коштів, цінних паперів;
 • визначення документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій з нарахування та виплати заробітної плати, інших виплат;
 • установлення відповідності чинному законодавству відображення в податковому обліку доходів та витрат за фінансово-господарськими операціями, що підлягають оподаткуванню податком на прибуток;
 • визначення відповідності чинному законодавству відображення в податковому обліку податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість.
Проведення ревізійних дій (визначення експертами-економістами будь-яких економічних показників без попереднього проведення документальних перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єктом контролю) не належить до завдань економічної експертизи.
 
1.2. Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
 • Чи підтверджується документально встановлена за актом інвентаризації від (зазначаються реквізити акта) нестача (надлишки) грошових коштів у касі на суму (зазначається сума) на підприємстві (указується назва установи, організації) за період (зазначити)?
 • Чи підтверджується документально нестача товарно-матеріальних цінностей, встановлена за актом інвентаризації на підприємстві (зазначається назва організації), за період роботи (вказується період) матеріально відповідальної особи (зазначаються прізвище, ім'я, по батькові) у розмірі (указуються кількісні та вартісні показники)?
 • Чи підтверджується документально нестача основних засобів (зазначаються назва організації, кількісні та вартісні показники)?
 • Чи підтверджується розмір безпідставно виплаченої та списаної по касі (зазначається назва підприємства) заробітної плати з урахуванням даних, наданих органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), та висновків почеркознавчої експертизи про те, що підписи в платіжних документах про одержання заробітної плати (номер відомості, період) учинені не особами, які в них зазначені?
 • Чи обґрунтовано відшкодовано (зазначається кому і за який період) витрати на відрядження (в якій сумі)?
 • Чи підтверджуються документально висновки перевірки (зазначаються реквізити акта перевірки) у частині, що стосується завищення обсягу і вартості виконаних робіт з урахуванням висновків інших видів експертиз?
 • Чи підтверджується документально необґрунтоване списання будівельних матеріалів, нарахування та виплата заробітної плати на завищений обсяг і вартість виконаних робіт (з урахуванням висновків інших видів експертиз)?
 • Чи підтверджується документально заявлений у позовних вимогах позивача (назва підприємства) розмір заборгованості за поставлені підприємству (назва) товарно-матеріальні цінності, виконані роботи (надані послуги) за договором (номер та дата договору) за період (зазначити період), у тому числі з урахуванням висновків інших видів експертиз?
 • Чи підтверджується документально зазначене в акті податкової інспекції (указуються реквізити акта) заниження об'єкта оподаткування (указується організація) за період (зазначається який) і донарахування до сплати податків та обов'язкових платежів до бюджету (указується яких)?
 • Чи відповідають визначені та задекларовані підприємством (назва) доходи за період (зазначається період) наданим первинним документам та вимогам Податкового кодексу України.
 • Чи відповідають визначені та задекларовані витрати підприємством (назва) за період (зазначається період) наданим первинним документам та вимогам Податкового кодексу України.
 • Чи підтверджуються документально витрати підприємства (назва) за період (зазначається період), що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг?
 • Чи підтверджується документально та нормативно відображення у податковому обліку підприємства (назва підприємства) нарахування амортизації за період (вказується період)?
 • Чи підтверджуються документально обсяги господарських операцій та проведення розрахунків з нерезидентами?
 • Чи підтверджуються документально висновки акта державної податкової інспекції (номер, дата) про завищення підприємством (назва) заявленої суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість за період (указується період)?
 • Чи підтверджується документально встановлений за актом перевірки державної податкової інспекції фінансовий результат за операціями з цінними паперами і корпоративними правами (назва підприємства) за період (указується період) у розмірі (вказується сума)?
 • Чи підтверджується документально визначений об’єкт оподаткування з доходів, виплачених підприємством (назва підприємства) нерезиденту (назва) із джерелом його походження з України у періоді (вказується період)?
 • Чи підтверджується документально обґрунтованість застосування підприємством (назва) нульової ставки з податку на додану вартість за експортними операціями за контрактом (номер, дата)?
 • Подібні питання можуть бути поставлені за іншими видами податків та обов’язкових платежів.
 
 
2. Експертиза документів про економічну діяльність підприємств і організацій
 
2.1. Основними завданнями експертизи документів про економічну діяльність підприємств і організацій є:
 • визначення документальної обґрунтованості, аналізу показників фінансового стану (платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості тощо);
 • визначення документальної обґрунтованості аналізу і структури майна та джерел його придбання;
 • визначення документальної обґрунтованості стану та інтенсивності використання оборотних активів та джерел їх формування;
 • визначення документальної обґрунтованості та аналізу джерел власних коштів та результатів фінансово-господарської діяльності;
 • установлення документальної обґрунтованості та аналізу загальногосподарських і спеціальних фондів;
 • визначення документальної обґрунтованості та аналізу реальності розрахунків з дебіторами і кредиторами;
 • визначення документальної обґрунтованості та аналізу економічної доцільності отримання і використання кредитів і позик;
 • визначення документальної обґрунтованості та аналізу витрат і цін як чинників фінансової стабільності, беззбитковості;
 • визначення документальної обґрунтованості розрахунків при приватизації та оренді відповідно до чинних методик оцінки вартості майна, що приватизується, та інші питання, пов'язані з приватизацією, банкрутством підприємств;
 • визначення документальної обґрунтованості розрахунків частки майна при виході учасника зі складу засновників;
 • визначення документальної обґрунтованості розрахунків втраченого заробітку (від несвоєчасної виплати компенсації заподіяної шкоди при втраті працездатності і в інших випадках);
 • визначення документальної обґрунтованості цільового витрачання бюджетних коштів;
 • визначення документальної обґрунтованості розрахунків втраченої вигоди.

Вирішення питань стосовно дотримання комітетами з конкурсних торгів вимог законодавства, що регламентує проведення закупівлі товарів (робіт та послуг) за бюджетні кошти, не належить до завдань економічної експертизи.

 
2.2. Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
 • Визначити основні економічні показники (ліквідності, платоспроможності та прибутковості) господарсько-фінансової діяльності (зазначити організацію) на дату укладання або закінчення терміну дії угоди (зазначити реквізити). Як вказані показники характеризують господарсько-фінансову діяльність (зазначити організацію, підприємство)?
 • Чи підтверджується документально сума внеску до статутного фонду (зазначається організація або учасник) та розрахунок розміру частини майна, що підлягає поверненню учаснику, який вибув зі складу засновників (зазначається дата виходу)?
 • Чи підтверджується документально розмір збитку від необґрунтованого заниження (несплати) орендної плати (зазначається організація) за період (зазначається який) і в якій сумі?
 • Чи є у вартості об'єктів нерухомості (яких саме), що підлягали приватизації, частка фінансування споруд за рахунок державних коштів відповідно до наданих установчих та первинних документів?
 • Чи підтверджуються документально висновки акта перевірки щодо нецільового використання бюджетних коштів, отриманих підприємством (назва) за бюджетною програмою (назва програми)?
 • Чи підтверджується документально розрахунок пенсійних виплат громадянину (прізвище, ім’я, по батькові), проведений установами Пенсійного фонду України за період (зазначається дата)?
 • Чи мають показники фінансово-економічного стану підприємства (назва) за період (вказати період) ознаки доведення до банкрутства, фіктивного банкрутства, прихованого банкрутства?
 • Чи підтверджуються документально висновки акта перевірки стосовно наявності у підприємства (організації) (назва) заборгованості з виплати заробітної плати станом на (зазначити дату)?
 • Чи була у підприємства (назва) фінансова можливість виплатити в повному обсязі (або частково) нараховану заробітну плату у період (вказати період) за рахунок власних обігових коштів з урахуванням черговості платежів згідно з вимогами законодавства?
 • На які потреби були витрачені грошові кошти підприємства (назва) в період існування заборгованості по заробітній платі перед своїми працівниками?
 • Чи призвело витрачання коштів підприємства (організації) (назва) на виробничі потреби протягом року до скорочення заборгованості з оплати праці станом (зазначити дату). Якщо так, то які саме суми коштів були спрямовані на поточну оплату праці, а які на погашення заборгованості попередніх періодів?
 • Чи підтверджується документально та нормативно розрахунок дивідендів до виплати, здійснений підприємством (назва) емітенту корпоративних прав (назва юридичної або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) за період (зазначається період)?
         Разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості, - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.
         Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, обов'язково завірені в установленому порядку.
         Якщо експертиза призначається з метою перевірки висновків документальної ревізії, у документі про призначення експертизи (залучення експерта) зазначається, які саме висновки і з яких причин викликають сумнів (суперечать іншим матеріалам справи, непереконливо обґрунтовані фінансовими інспекторами тощо).
         У разі потреби для визначення, які саме документи слід надати експерту на дослідження в кожному конкретному випадку, доцільно отримати консультацію експерта-економіста.
         Документи мають бути систематизованими в хронологічному порядку (за відповідними періодами), підшитими, прошнурованими та пронумерованими.

Аутсорсинг бухгалтерського обліку

Аутсорсинг бухгалтерського обліку для фізичних осіб - підприємців

  Загальна система оподаткування з ПДВ

або Єдиний податок з ПДВ
Загальна система оподаткування без ПДВ або Єдиний податок
Середньомісячна кількість операцій Кадровий облік 0-5 осіб Кадровий облік

6-15 осіб
Кадровий облік більш ніж 16 осіб Кадровий облік 0-5 осіб Кадровий облік 

6-15 осіб
Кадровий облік більш ніж 16 осіб
Нульова звітність 1500 грн. 2700 грн. Індивідуальна вартість 1200 грн. 2400 грн. Індивідуальна вартість
До 10-ти операцій 2400 грн. 3000 грн. Індивідуальна вартість 2100 грн. 2700 грн. Індивідуальна вартість
11-30операцій 4800 грн. 5400 грн. Індивідуальна вартість 3900 грн. 4500 грн. Індивідуальна вартість
31-60 операцій 7200 грн. 7800 грн. Індивідуальна вартість 5700 грн. 6300 грн. Індивідуальна вартість
61-100 операцій 8400 грн. 9000 грн. Індивідуальна вартість 6900 грн. 7500 грн. Індивідуальна вартість
101-250 операцій 14400 грн. 15000 грн. Індивідуальна вартість 11700 грн. 12300 грн. Індивідуальна вартість
251-350 операцій  17400 грн. 18600 грн. Індивідуальна вартість 16500 грн. 17400 грн. Індивідуальна вартість
Більш ніж 350 операцій Індивідуальна вартість Індивідуальна вартість Індивідуальна вартість Індивідуальна вартість Індивідуальна вартість Індивідуальна вартість

Аутсорсинг бухгалтерського обліку для юридичних осіб

 
Загальна система оподаткування з ПДВ
або Єдиний податок з ПДВ
Загальна система оподаткування без ПДВ або Єдиний податок
Середньомісячна кількість операцій Кадровий облік 0-5 осіб Кадровий облік

6-15 осіб
Кадровий облік більш ніж 16 осіб Кадровий облік 0-5 осіб Кадровий облік 

6-15 осіб
Кадровий облік більш ніж 16 осіб
Нульова звітність 1800 грн. 2400 грн. Індивідуальна вартість 1500 грн. 2100 грн. Індивідуальна вартість
До 10-ти операцій 4500 грн. 6000 грн. Індивідуальна вартість 3000 грн. 3600 грн. Індивідуальна вартість
11-30операцій 6900 грн. 8100 грн. Індивідуальна вартість 4500 грн. 5100 грн. Індивідуальна вартість
31-60 операцій 10500 грн. 12000 грн. Індивідуальна вартість 6300 грн. 6900 грн. Індивідуальна вартість
61-100 операцій 12000 грн. 13500 грн. Індивідуальна вартість 7500 грн. 8400 грн. Індивідуальна вартість
101-250 операцій 16800 грн. 18000 грн. Індивідуальна вартість 12600 грн. 13800 грн. Індивідуальна вартість
251-350 операцій  18600 грн. 19500 грн. Індивідуальна вартість 16500 грн. 17400 грн. Індивідуальна вартість
Більш ніж 350 операцій Індивідуальна вартість Індивідуальна вартість Індивідуальна вартість Індивідуальна вартість Індивідуальна вартість Індивідуальна вартість

 

Експертна оцінка

Проводимо оцінку майна за наступними напрямами: 
 • Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок.
 • Оцінка машин і  обладнання.
 • Оцінка дорожніх транспортних засобів.
 • Оцінка рухомих  речей.
 
Проведення оцінки майна є обов'язковим у таких випадках:
 •  Створення підприємства (господарських товариств) на базі державного або комунального майна;
 •  Реорганізація, банкрутство, ліквідація державних, комунальних підприємств або підприємств з часткою державного (комунального) майна;
 •  Виділення або визначення частки в спільному майні, в якому є державна або комунальна частка;
 •  Визначення вартості внесків учасників та засновників господарського товариства, якщо до нього вноситься майно господарських товариств з державною (комунальною) часткою, а також у разі виходу (виключення) учасника або засновника з складу такого товариства;
 •  Приватизація та інше відчуження у встановлених законом випадках оренди, страхування державного (комунального) майна, а також повернення цього майна на підставі рішення суду;
 •  Переоцінка основних фондів для цілей бухгалтерського обліку;
 •  Оподаткування майна;
 •  Визначення збитків або розміру відшкодування у випадках, встановлених законом.
 
Також оцінювач залучається у випадках:
 •  Визначення звичайної ціни;
 •  Переоцінки основних засобів підприємства при переході до МСФЗ;
 •  Застави майна;
 •  Визначення вартості майна у судових справах. 
 
Наводимо орієнтовний перелік документів необхідних для оцінки майна.
 
Документи для оцінки вартості квартири 
 •  Документ на право власності (договір купівлі-продажу, дарування, спадщини або іншого). 
 •  Технічний паспорт на квартиру. 
 •  Виписка з реєстру БТІ. 
 •  Паспортні дані замовника (П.І.Б. замовника, контактний телефон, адреса за місцем реєстрації та адреса фактичного проживання) та ідентифікаційний код. 
 
Документи для оцінки комерційної нерухомості (будівель, споруд тощо)
 •  Документи, що підтверджують право на об'єкт (власність, оренда тощо). 
 •  Документи БТІ на об'єкт. 
 •  Відомості про наявність обтяжень у об'єкту, включаючи обтяження заставою або борговими зобов'язаннями, наявністю орендарів, юридичних застережень, угод, контрактів, договорів, спеціальних податкових обкладань і інших обмежень по використанню (якщо є). 
 •  Документи, що підтверджують право на земельну ділянку (власність, оренда тощо)
 •  Дані про споруди, що входять до складу об'єкта. 
 •  Дані про майно (якщо таке є), що не є нерухомим, але підлягає оцінці в складі останнього. 
 • Даний перелік носить попередній характер і може бути скорочений або розширений залежно від виду об'єкта і після ознайомлення оцінювача із завданням на оцінну експертизу. 
 
Документи необхідні для оцінки машин і устаткування
 
 •  Акт технічного стану, де вказані: повне найменування обладнання: марка, модель, серія, завод (фірма)  виробник, рік випуску, технічні характеристики об'єкта (потужність, маса, розміри, пробіг, продуктивність і т.п., інвентарний номер . 
 •  Довідка про повну і залишкової балансоваой вартості на останню звітну дату перед датою оцінки. 
 •  Довідка про консервацію або ремонт (заміна вузлів, агрегатів, удосконалення) за час експлуатації. 
 •  Паспорт обладнання. 
 •  Ін. документи залежно від технологічних і конструктивних особливостей (не стандартне обладнання).
 
ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЗБИТКІВ ВІД РОЗКРАДАННЯ, НЕСТАЧІ, ЗНИЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 
 
         Згідно з оновленим  п.2 Порядку № 116 ( Постанова КМУ від 22.01.1996р. №116, в редакції станом на 16.01.2011р.)  розмір збитків розраховується за різними правилами для таких двох груп суб’єктів господарської діяльності, якщо збиток призвів до завдання майнової шкоди:
 • державі (в особі державних органів, державних підприємств), територіальній громаді (в особі органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств) або суб’єкту господарської діяльності з державною (комунальною) часткою в статутному (складеному) капіталі. Називатимемо їх умовно державними суб’єктами господарської діяльності;
 • усім іншим суб’єктам господарської діяльності (далі — недержавні суб’єкти господарської діяльності).
 
        Згідно Порядку № 116 розмір збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей недержавних суб’єктів господарської діяльності визначається шляхом проведення незалежної оцінки відповідно до національних стандартів оцінки.
       Тобто якщо  встановлено факт розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, крім дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей, має бути проведено незалежну оцінку збитку, яку здійснюють професійний оцінювач (фізична особа), який має відповідний сертифікат, чи юридична особа, у складі якої працює хоча б один оцінювач, які отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності (ст. 5 Закону № 2658).
       Для проведення оцінки збитку між замовником та оцінювачем (чи юридичною особою, у складі якої працює оцінювач) укладається договір про проведення оцінки майна (статті 10 та 11 Закону № 2658).
 
       За наслідками оцінки складається Звіт про оцінку майна (далі — Звіт), який містить у тому числі оцінену суму збитку. На підставі Звіту сума збитку відображається в обліку підприємства, а також пред’являється винній особі для відшкодування.
      Нагадаємо, що раніше підприємство розраховувало збиток самостійно згідно з методикою, наведеною у Порядку № 116.
 
Визначення збитку державним підприємствам 
        За загальним правилом визначення розміру збитку здійснюється шляхом проведення незалежної оцінки (п. 104 Методики № 1891), тобто майже так само, як і недержавними суб’єктами господарської діяльності. Тільки на відміну від останніх, якщо замовником проведення такої оцінки є державний орган або орган місцевого самоврядування, то виконавець оцінки обирається на конкурсних засадах у порядку, встановленому Положенням № 1270.
      Насамперед слід провести конкурс, визначити виконавця ролі оцінювача. Потім з ним необхідно укласти договір щодо проведення оцінки майна. Виконавець проводить оцінку та оформляє Звіт, надавши його замовникові.
     Однак на цьому процедура не закінчується. Потрібно ще отримати позитивний висновок рецензента Звіту (п. 105 Методики 1891). 
 
Найбільш поширені питання що виникають під час оцінки збитків.
 
На яку дату має бути проведено оцінку збитку?
Пунктом 105 Методики № 1891 передбачено, що з урахуванням положення частини третьої ст.225 Господарського кодексу оцінку має бути проведено на дату відшкодування боржником збитку чи на дату подання позову до суду.
 
На підставі яких документів оцінювач має здійснити розрахунок збитку? Які документи потрібно надати оцінювачу?
Перелік таких документів наведено в п. 106 Методики №1891. Це - матеріали інвентаризації, документи з бухгалтерського обліку, документи з відомостями про фізичний стан і технічні характеристики майна, фінансова звітність тощо.
 
 
ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗБИТКУ ВІД ЗАЛИТТЯ, ПОЖЕЖІ 
 
         Одним з нормативних документів що регулює правовідносини у питаннях відшкодування матеріального збитку є Цивільний кодекс України. Згідно ст.22, гл.3 ЦКУ «Захист цивільних прав та інтересів»: «Особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування..  
         Збитками є:  
 • втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);  
 • доходи, які особа могла б одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).  Також ЦКУ регулює питання пов’язані із відшкодуванням збитків. 
         Так, згідно ст.1166 глави №82 ЦКУ «Відшкодування шкоди»:
 • Майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим майновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. 
 •  Особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини.
           Роботи з оцінки заподіяних матеріальних збитків проводяться згідно Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” і інших нормативно-правових і нормативно–технічних документів. Згідно цього закону для визначення збитку або розміру відшкодування є обов'язковим проведення оцінки. Необхідність в оцінці збитку виникає тоді, коли сторони не приходять до загальної згоди.                Для того, щоб притягнути до відповідальності сторону, що завдала збиток, необхідно провести оцінку вартості цього збитку, для подальшого його компенсації, подачі позовної заяви до суду.
           Величина збитку при цьому складається з витрат на суму відновлювальних робіт і витрат на матеріали з врахуванням їх фізичного зносу. 
 
Оцінка збитку, може бути необхідна в таких випадках:  
 • знищення або пошкодження нерухомого або іншого майна в результаті стихійних лих, залиття або пожежі;  
 • знищення або пошкодження застрахованого майна;  
 • вирішення майнових конфліктів в судовому порядку.
 
Що робити, якщо у вас стався залив квартири:
 • Викликайте представників експлуатуючої організації і винуватця затоки для складання акта, що підтверджує факт заподіяння шкоди майну.
 • Контролюйте правильність опису і точність розмірів ушкоджень оздоблення, меблів і побутової техніки, оглядається представником комісії.
 • Отримайте в експлуатуючої організації оригінал акту огляду затоки.
 • Спробуйте мирним шляхом вирішити питання про відшкодування збитку з винуватцем затоки.
 • При неможливості врегулювати ситуацію мирно - телефонуйте до нашої оціночну компанію і домовляйтеся про огляд пошкоджень на конкретну дату і час.
 • Отримайте на руки звіт про оцінку збитку від затоки і, на його підставі вимагайте відшкодування збитку з винуватця того, що сталося, або подавайте позов до судових органів.
 • Перед зверненням до суду зверніться до юриста з проханням представляти Ваші інтереси в суді. Він допоможе юридично грамотно скласти позовну вимогу.
Поради!
 • Акт про залиття - складається комісією з представників ЖЕК (або представників організації що обслуговує відповідний будинок) та затверджується балансоутримувачем та підписується власником приміщення.
 • В акті мають бути зазначені такі обставини: дата та місце складання;  члени комісії, що складають акт;  місце, де трапилося залиття (адреса);  подія, що трапилась;  наслідки події (перелік майна, що постраждало в результаті залиття, із зазначенням видів та об`ємів пошкоджень;  причини залиття.
 • В акті можуть бути зазначені висновки та рекомендації комісії (що необхідно зробити, хто заподіяв шкоду тощо).
 • Після складання акту необхідно з ним ретельно ознайомитись та поставити під текстом цього документу підпис (у разі незгоди зі змістом акту зазначити про це відміткою “не згоден”).
 • Бажано зафіксувати подію залиття фотозйомкою, що у майбутньому також можливо використати як доказ в судовому процесі.
 
Перелік документів, необхідних для проведення оцінки в наслідок залиття 
 • Копії правовстановлюючих документів:(договорів купівлі-продажу, дарування, міни, актів прийому-передачі, свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину); 
 • Копії технічного паспорту БТІ. 
 • Копії документів, що підтверджують право інших осіб на користування (оренда, суборенда, користування тощо) об’єктом оцінки, у випадку якщо об’єкт оцінки або його частина переданий в користування іншим особам. 
 • Копія витягу з реєстру ( у разі наявності). 
 • Копія Акту з обслуговуючої організації (ЖЕК) про факт залиття. ОБОВ’ЯЗКОВО в Акті має бути вказана причина залиття та винуватець. 
 • Копія паспортів та ідентифікаційних кодів замовника оцінки та власника об’єкта оцінки.
Перелік документів, необхідних для проведення оцінки в наслідок пожежі 
 • Копії правовстановлюючих документів:(договорів купівлі-продажу, дарування, міни, актів прийому-передачі, свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину); 
 • Копії технічного паспорту БТІ. 
 • Копії документів, що підтверджують право інших осіб на користування (оренда, суборенда, користування тощо) об’єктом оцінки, у випадку якщо об’єкт оцінки або його частина переданий в користування іншим особам. 
 • Копія витягу з реєстру ( у разі наявності). 
 • Копія Технічного Висновку щодо дослідження пожежі із вказівкою причини виникнення пожежі та місця запалення. 
 • Копія паспортів та ідентифікаційних кодів замовника оцінки та власника об’єкта оцінки.
 
Найбільш поширені питання що виникають під час оцінки збитків.
 
На яке основне питання, має відповісти оцінювач при визначенні збитку?
 
       У звіті про оцінку має бути визначена вартість матеріального збитку з наступним формулюванням:
Вартість матеріального збитку, завданого залиттям (пожежею), що сталось___________20___р., власнику квартири, розташованої за адресою: м. _______, вул. ________, будинку № ____,  кв.№ ___ 
      Вартість матеріального збитку дорівнює сумі, необхідній для приведення пошкодженого майна у стан, в якому воно перебувало на момент залиття. Величина збитку при цьому складається з витрат на суму відновлювальних робіт і витрат на матеріали з врахуванням їх фізичного зносу. 
       Ще раз зазначаємо, що вартість матеріального збитку найчастіше не дорівнює вартості ремонтних робіт.
Сума, яка буде отримана за результатами оцінки фіксується в подальшому у позовній заяві про стягнення суми матеріальної шкоди 
 

 

Економіко-правові послуги

 • Комплексна діагностика (перевірка) стану підприємства та за її результатами розробка програми стабілізації фінансової ситуації з подальшим розвитком підприємства.
 • Супроводження роботи дирекції підприємства, з метою дотримання чинного законодавства, статуту та виконання посадових обов'язків.
 • Аналіз структури доходу, ефективності напрямків і продуктів компанії.
 • Аналіз ефективності керування дебіторською та кредиторською заборгованістю. Визначення втрат від несвоєчасних повернень оплат за реалізовану продукцію. Заходи щодо стабілізації фінансової дисципліни.
 • Аналіз ефективності використання запасів компанії та основних засобів. Визначення заморожених активів компанії та варіанти їхнього використання.
 • Аналіз повноти й вірогідності обліку активів і зобов'язань.
 • Оцінка системи управлінського обліку та внутрішнього контролю.Due Diligence (процедура формування об'єктивної думки про об'єкт інвестування).
 • Розробка бізнес-планів.